Ημερομηνια Τελευταιας Ενημερωσης:
Δευτερα 4 Φεβρουαριου 2019

Πολιτική Απορρήτου

ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με Α.Φ.Μ. 801148805 και έδρα ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 8, ΑΘΗΝΑ, 106 71 (στο εξής και για λόγους συντομίας  καλούμενη «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»)
Η παρούσα πολιτική απορρήτου είναι σύννομη με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, γνωστός και ως «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» ή αγγλιστί «General Data Protection Regulation ή GDPR».

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ως άνω αναφερόμενου Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμός 2016/679) η MD CLINICS θα ήθελε να σας ενημερώσει για τα κάτωθι:

Αξιότιμε «Επισκέπτη»,

Η Εταιρία μας «ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σας ευχαριστεί που επιλέξατε τον ιστότοπο μας (στο εξής και για λόγους συντομίας καλούμενος ο “Ιστότοπος”) και σας καλεί να δώσετε προσοχή στην ακόλουθη πληροφόρηση- ενημέρωση (στο εξής και για λόγους συντομίας καλούμενη η “Πληροφόρηση”).

Η παρούσα πληροφόρηση περιέχει την περιγραφή του συνόλου των επεξεργασιών (επί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) που πραγματοποιούνται από τον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας» κατά την πλοήγηση σας στον παρόντα ιστότοπο. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε πως η παρούσα πληροφόρηση αφορά την πλοήγηση σας στον παρόντα ιστότοπο εξαιρουμένων τυχών ανακατευθύνσεων (σε τρίτους ιστότοπους) που δύναται να πραγματοποιηθούν.

Πληροφόρηση

Α. Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι  η εταιρία ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με Α.Φ.Μ. 801148805 και έδρα επί της οδού ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 8, ΑΘΗΝΑ, 106 71 (στο εξής και για λόγους συντομίας καλούμενη «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»).

Ο «Υπεύθυνος επεξεργασίας» δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  έχει επίσης ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής και για λόγους συντομίας  καλούμενος «Υ.Π.Δ ή D.P.O»), με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας για την άσκηση μέρους ή και του συνόλου των δικαιωμάτων σας, καθώς και να λάβετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Στον «Υ.Π.Δ» μπορείτε να απευθύνεστε και για επιπλέον πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις σχετικές με την  παρούσα πληροφόρηση.

Προς διευκόλυνση σας κατωτέρω ακολουθούν τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

«Στοιχεία επικοινωνίας Υ.Π.Δ»

Όνομα:

E-mail: [email protected]

Επώνυμο:

Fax/τηλεομοιότυπο:

Διεύθυνση Εργασίας:
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 8, 106 71, Αθήνα

Τηλέφωνο:
2103642677

 

Β. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε.

B1. Δεδομένα πλοήγησης.

Κατά την διάρκεια της πλοήγησης σας στον παρόντα ιστότοπο το λογισμικό πλοήγησης ή φυλλομετρητής δύναται να συλλέξει  ορισμένα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του ιστοτόπου.

Η συλλογή των ως άνω δεδομένων δεν χρησιμοποιείται για τον συσχετισμό τους με ταυτοποιήσιμα ή ταυτοποιημένα τρίτα μέρη.

Σε αυτή την κατηγορία των δεδομένων περιλαμβάνονται οι διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες που συνδέονται στον ιστότοπο, οι διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier) των πόρων που ζητούνται, η ώρα του αιτήματος, η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την υποβολή του αιτήματος στο διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που λαμβάνεται ως απάντηση, ο αριθμητικός κωδικός που υποδεικνύει την κατάσταση της απόκρισης από το διακομιστή (επιτυχής, σφάλμα, κ.λπ.) και άλλες παράμετροι που αφορούν το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον του υπολογιστή του χρήστη.

Είναι σημαντικό για εμάς να σας τονίσουμε πως τα ως άνω περιγραφόμενα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για την απόκτηση ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του Ιστοτόπου καθώς και για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του.

Μοναδική εξαίρεση στον ως άνω κανόνα αποτελεί η περίπτωση όπου τα δεδομένα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την διαλεύκανση εγκλημάτων (ηλεκτρονικό έγκλημα) κατά του Ιστοτόπου ενώ τυχόν μεταβίβαση τους θα ολοκληρωθεί μόνο μετά από επιταγή της Δικαιοσύνης.

B2. Δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τον επισκέπτη (άλλως  καλούμενο «Υποκείμενο των Δεδομένων») του Ιστοτόπου.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας επεξεργάζεται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς μέσω της συμπλήρωσης των  φορμών εισαγωγής δεδομένων (data input forms) του Ιστοτόπου:

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως για παράδειγμα : όνομα, επώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επιπρόσθετα ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δύναται να επεξεργαστεί κάθε άλλο τύπο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το Υποκείμενο των Δεδομένων πιθανόν συμπεριλάβει σε ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον πρώτο.

Β3. Πολιτική «Cookies»

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 ν. 3471/2006, όπως αυτή τροποποιήθηκε από το ν. 4070/2012 η εγκατάσταση των «cookies» επιτρέπεται μόνο αν  ο επισκέπτης «έχει δώσει τη συγκατάθεση του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση κατά την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2472/1997, όπως ισχύει»

Προς διευκόλυνση σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα κάτωθι:

a.Τι είναι τα «cookies»

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ).

 1. b. Είδη «cookies» που χρησιμοποιεί ο παρών Ιστότοπος.
 2. i. «Cookies» που εγκαθίστανται με σκοπό τη διαφήμιση.

Ο Ιστότοπος θα κάνει χρήση «cookies» που εγκαθίστανται με σκοπό τη διαδικτυακή διαφήμιση (online advertizing) μόνο εφόσον προηγουμένως ενημερωθείτε και δώσετε τη συγκατάθεση σας για την  χρήση τους.  Η Υποχρέωση ενημέρωσης και συγκατάθεσης ισχύει τόσο για τα «cookies» που εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας (first party cookies), όσο και για τα «cookies» που εγκαθίστανται από άλλους (π.χ. διαφημιστικά δίκτυα) μέσω του παρόχου της ιστοσελίδας (third party cookies).

Η  ως άνω περιγραφόμενη μέθοδος διαφήμισης (online behavioural advertizing) στηρίζεται στην παρακολούθηση των ιστοσελίδων που επισκέπτεται ένας χρήστης στο διαδίκτυο και των ενεργειών που γενικότερα πραγματοποιεί ηλεκτρονικά (π.χ. αγορές προϊόντων και υπηρεσιών) με σκοπό την αποτύπωση των προτιμήσεων και ενδιαφερόντων του και ακολούθως την προβολή σχετικών μόνο διαφημίσεων.

 1. ii. «Cookies» που εγκαθίστανται με σκοπό την στατιστική ανάλυση (web analytics)

Ο Ιστότοπος θα κάνει χρήση «Cookies» που εγκαθίστανται με σκοπό την στατιστική ανάλυση (web analytics) μόνο εφόσον προηγουμένως ενημερωθείτε και δώσετε τη συγκατάθεση σας για την  χρήση τους.

 1. c. Έλεγχος των «cookies» που εγκαθίστανται στον υπολογιστή του Επισκέπτη

Ο βασικός τρόπος που σας επιτρέπει να έχετε έλεγχο των «cookies» είναι οι ρυθμίσεις του φυλλομετρητή διαδικτύου που χρησιμοποιείτε, οι οποίες πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να μην επιτρέπουν την εξ αρχής αποδοχή των «cookies» και να ζητούν την ενεργό επιλογή σας για κάθε εγκατάσταση. Βέβαια, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι εφόσον έχετε απενεργοποιήσει την αποδοχή «cookies» ενδέχεται να έχετε περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες ή λειτουργίες που παρέχονται από κάποιον διαδικτυακό τόπο. Είναι επίσης χρήσιμο να εγκαταστήσετε κάποιο από τα πρόσθετα (add-ons ή plug-ins) διαχείρισης «cookies» που είναι διαθέσιμα για το φυλλομετρητή σας, ώστε να αποκτήσετε μεγαλύτερο έλεγχο στο πότε αυτά εγκαθίστανται.

Ενδεικτικά θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε πως μπορείτε να διαχειριστείτε τα «cookies» στους φυλλομετρητές Google Chrome και Mozilla Firefox.

i.Google Chrome

Διαγραφή «cookie» από Ιστότοπο

 • Στον υπολογιστή, ανοίξτε το Chrome.
 • Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στο εικονίδιο περισσότερων επιλογών    και έπειτα Ρυθμίσεις.
 • Στο κάτω μέρος, πατήστε Σύνθετες.
 • Στην ενότητα “Απόρρητο και ασφάλεια”, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις περιεχομένου.
 • Κάντε κλικ στην επιλογή Cookie και έπειτα Εμφάνιση όλων των cookie και των δεδομένων ιστοτόπων.
 • Στην επάνω δεξιά γωνία, αναζητήστε το όνομα του ιστοτόπου.
 • Στα δεξιά του ονόματος του ιστοτόπου, κάντε κλικ στο εικονίδιο κατάργησης .
 1. iiMozilla Firefox

Διαγραφή «cookie» από Ιστότοπο

 • Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού  και επιλέξτε το Επιλογές.
 • Επιλέξτε την καρτέλα Απόρρητο & ασφάλεια και μεταβείτε στην ενότητα Ιστορικό.
 • Στο αναδιπλούμενο μενού δίπλα στο “Το Firefox”, επιλέξτε το Θα κάνει χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων ιστορικού.
 • Κάντε κλικ στο κουμπι Προβολή Cookies και Θα εμφανιστεί το παράθυρο Cookies.
 • Στο πεδίο Αναζήτηση: πληκτρολογήστε το όνομα της ιστοσελίδας της οποίας τα cookies θέλετε να διαγραφούν. Τα cookies που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησης θα εμφανιστούν.
 • Επιλέξτε το/τα cookie(s) στη λίστα για αφαίρεση και κάντε κλικ στο Απομάκρυνση επιλεγμένων.
 • Κάντε κλικ στο Κλείσιμο για να κλείσετε το παράθυρο Cookies. Κλείστε τη σελίδα about:preferences.

Γ. Σκοπός επεξεργασίας  των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και νομική βάση αυτού.

Το σύνολο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε (με την ιδιότητα σας ως Υποκείμενο των δεδομένων)  συμπληρώνοντας τις διάφορες φόρμες στον παρόντα ιστότοπο υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για τους ακόλουθους σκοπούς:

Γ1. Δραστηριότητα μάρκετινγκ (εμπορικές ανακοινώσεις) σε προϊόντα και υπηρεσίες που δύναται να προσφέρει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας.

 1. a. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας σκοπεύει να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να σας αποστείλει εμπορικές ανακοινώσεις για προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται από τον ίδιο τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

Επιπρόσθετα κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 28 του GDPR ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δύναται να ορίσει τρίτα πρόσωπα ως Εκτελούντες την Επεξεργασία προς εξυπηρέτηση του σκοπού που παρουσιάζεται στην παρούσα Παράγραφο (παράγραφος Γ1) .

Συνοψίζοντας σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα όπως τούτος παρουσιάζεται στην Παράγραφο Γ1 αποτελεί η αποστολή διαφημιστικού υλικού, προώθηση και πώληση προϊόντων, ο καθορισμός ημερομηνίας επίσκεψης σε κλινική μας της επιλογής σας, καθώς και έρευνες ή έρευνα αγοράς ή/και εμπορικές ανακοινώσεις.

 1. b. Η φύση της παροχής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς εξυπηρέτηση του σκοπού που περιγράφεται στην παράγραφο Γ1 είναι «Προαιρετική». Στην περίπτωση όπου αρνηθείτε την ως άνω παροχή δεδομένων θα καταστεί από πλευράς του Υπευθύνου Επεξεργασίας αδύνατη η αποστολή μηνυμάτων προώθησης και μάρκετινγκ.
 2. cΝομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα προς εξυπηρέτηση του σκοπού (όπως τούτος παρουσιάζεται στην Παράγραφο Γ1) αποτελεί η ρητή «Συγκατάθεση» σας.
 3. dΠερίοδος διατήρησης των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα προς εξυπηρέτηση του σκοπού, όπως τούτος παρουσιάζεται στην Παράγραφο Γ1: Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα θα τυγχάνουν επεξεργασίας προς εξυπηρέτηση του σκοπού (όπως τούτος παρουσιάζεται στην Παράγραφο Γ1) μέχρι να αποφασίσετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους άλλως έως το χρονικό σημείο που θα άρετε την συγκατάθεση σας.

Γ2. Παροχή διευκρινήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες που δύναται να προσφέρει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας.

 1. a. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας σκοπεύει να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να σας παρέχει διευκρινήσεις σχετικές με προϊόντα και υπηρεσίες που δύναται να σας προσφέρει.

Επιπρόσθετα κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 28 του GDPR ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δύναται να ορίσει τρίτα πρόσωπα ως Εκτελούντες την Επεξεργασία προς εξυπηρέτηση του σκοπού που παρουσιάζεται στην παρούσα Παράγραφο (παράγραφος Γ2) .

 1. b. Η φύση της παροχής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς εξυπηρέτηση του σκοπού που περιγράφεται στην παράγραφο Γ2 είναι «Προαιρετική». Στην περίπτωση όπου αρνηθείτε την ως άνω παροχή δεδομένων θα καταστεί από πλευράς του Υπευθύνου Επεξεργασίας αδύνατη η αποστολή διευκρινήσεων σχετικών με προϊόντα και υπηρεσίες που δύναται να σας προσφέρει.
 2. cΝομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα προς εξυπηρέτηση του σκοπού (όπως τούτος παρουσιάζεται στην Παράγραφο Γ2) αποτελεί η ρητή «Συγκατάθεση» σας.
 3. dΠερίοδος διατήρησης των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα προς εξυπηρέτηση του σκοπού, όπως τούτος παρουσιάζεται στην Παράγραφο Γ2: Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα θα τυγχάνουν επεξεργασίας προς εξυπηρέτηση του σκοπού (όπως τούτος παρουσιάζεται στην Παράγραφο Γ2) μέχρι να αποφασίσετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους άλλως έως το χρονικό σημείο που θα άρετε την συγκατάθεση σας.

Δ. Ενημέρωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας σχετική με το άρθρο 32 του GDPR

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δύναται να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σεβόμενος πάντα την Εθνική αλλά και την Ενωσιακή(Κανονισμούς Ε.Ε, Οδηγίες Ε.Ε κλπ.) νομοθεσία και προς εξυπηρέτηση των σκοπών που παρουσιάζονται στην παρούσα ενημέρωση  με χρήση χαρτιού , ηλεκτρονικά μέσω τηλεματικής, και σε κάθε άλλη  περίπτωση, με κατάλληλες μεθόδους για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται από το άρθρο 32 του GDPR.

Ε. Αποδέκτες των Δεδομένων σας Προσωπικού Χαρακτήρα

Για την επίτευξη των σκοπών που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο Γ, τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα θα είναι διαθέσιμα στους εργαζόμενους του Υπευθύνου Επεξεργασίας, στους Εκτελούντες την Επεξεργασία του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, οι οποίοι θα λειτουργούν ως εξουσιοδοτημένες οντότητες για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

Τονίζουμε  πως διατηρείτε το δικαίωμα σας να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας όποτε εσείς το επιλέξετε . Στην ειδική περίπτωση που το πράξετε (ήτοι ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ) θα είναι αδύνατο για τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για το σκοπό για τον οποίο άρατε τη συγκατάθεσή σας.

Τέλος σας ενημερώνουμε πως τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους πιθανούς αποδέκτες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα διαδοθούν. Εξαίρεση στον παρόντα κανόνα αποτελεί η χρήση από εσάς του δικαιώματος σας της φορητότητας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δύναται να περαιώσει το αίτημα σας.

Στ.  Ανήλικος Επισκέπτης του Ιστότοπου.

Ο παρών Ιστότοπος απευθύνεται σε ενηλίκους. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ατόμων ηλικίας κάτω των 16 ετών. Για τα Υποκείμενα των δεδομένων ηλικίας άνω των 16 ετών και κάτω των 18 ετών απαιτείται η λήψη συγκατάθεσης για την επεξεργασία από τον ασκούντα την γονική μέριμνα γονέα .

Εάν ο Επισκέπτης δηλώσει ότι είναι κάτω των 16 ετών, το πεδίο που σχετίζεται με τη συλλογή της συγκατάθεσης δεν θα είναι προσπελάσιμο.

Ζ. Δικαιώματα που διατηρεί ο Επισκέπτης (άλλως «Υποκείμενο των Δεδομένων») του Ιστότοπου

Σε σχέση με τους σκοπούς επεξεργασίας που περιγράφονται στην παρούσα πληροφόρηση και δη στην παράγραφο Γ αυτής, ως Υποκείμενο των δεδομένων, θα μπορείτε, όπως προβλέπεται από το GDPR, να ασκείτε τα δικαιώματα που ορίζονται στα άρθρα 15 έως 21 του ως άνω κανονισμού της Ε.Ε. Αναλυτικότερα τα δικαιώματα σας παρουσιάζονται κατωτέρω:

 1. a. Άρθρο 15 GDPR «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ»

Το ως άνω αναφερόμενο άρθρο σας παρέχει το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση σχετικά με το αν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει προβεί ή βρίσκεται σε εξέλιξη,  επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν .

 1. b. Άρθρο 16 GDPR «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ»

Το ως άνω αναφερόμενο άρθρο σας παρέχει το δικαίωμα να προβείτε, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση από πλευράς του Υπευθύνου Επεξεργασίας, στη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ή/και την συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 1. c. Άρθρο 17 GDPR «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ (ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΛΗΘΗ)»

Το ως άνω αναφερόμενο άρθρο σας παρέχει το δικαίωμα να απαιτήσετε, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση από πλευράς του Υπευθύνου Επεξεργασίας, στη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν (ενδεικτικά):

 • Τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν
 • Έχετε άρει τη συγκατάθεσή σας και δεν υπάρχει καμία άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.
 • Έχετε αντιταχθεί με επιτυχία στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.
 • Τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα
 • Τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να εκπληρωθεί μια νομική υποχρέωση

Τονίζεται πως ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δύναται να αρνηθεί την διαγραφή των δεδομένων στο βαθμό που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης.

 1. d. Άρθρο 18 GDPR «Άρθρο 18 GDPR»

Το ως άνω αναφερόμενο άρθρο σας παρέχει το δικαίωμα  στον  περιορισμό της επεξεργασίας, όταν (ενδεικτικά):

 • Αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα
 • Η επεξεργασία είναι παράνομη και δεν ασκείτε το δικαίωμα σας στην διαγραφή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα αλλά  αντιθέτως ασκείτε το δικαίωμα σας στον περιορισμό της  χρήσης τους
 1. e. Άρθρο 20 GDPR «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

Το ως άνω αναφερόμενο άρθρο σας παρέχει το δικαίωμα  να αιτηθείτε στον Υπεύθυνο επεξεργασίας τη μετάδοση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

 1. f. Άρθρο 21 GDPR «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΤΑΞΗΣ»

Το ως άνω αναφερόμενο άρθρο σας παρέχει το δικαίωμα να αντιτάσσεστε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα  με σκοπό την υπεράσπιση εννόμου συμφέροντος σας  υπό την προϋπόθεση ανυπαρξίας νομικών  λόγων για τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να συνεχίσει την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του Υποκειμένου των δεδομένων.

Το σύνολο των δικαιωμάτων σας μπορούν να ασκηθούν, έναντι του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, με επικοινωνία στα στοιχεία που παρέχονται παραπάνω (ιδετ. Παράγραφος Α). Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα περαιώσει το αίτημά σας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από ένα μήνα μετά την υποβολή αίτησης άσκησης δικαιώματος.

Η άσκηση των δικαιωμάτων σας ως Υποκείμενου των δεδομένων είναι δωρεάν σύμφωνα με το άρθρο 12 του GDPR.

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου.

Τέλος σας ενημερώνουμε πως διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε σε γραπτή μορφή (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115 23) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).  Σύμφωνα με τον ιστότοπο www.dpa.gr πριν υποβάλετε την καταγγελία πρέπει να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο επεξεργασίας, π.χ. ασκώντας τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 15 έως 22 ΓΚΠΔ δικαιώματα, όπου αυτά εφαρμόζονται. Στις περιπτώσεις που ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) μπορείτε να απευθυνθείτε σε αυτόν για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δικών σας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας. Τα στοιχεία των DPO είναι δημοσιευμένα, συνήθως, στην ιστοσελίδα του υπευθύνου επεξεργασίας. Αν το ζήτημα δεν επιλυθεί, μπορείτε να προβείτε σε καταγγελία στην Αρχή.

Η. Τροποποίηση στην Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου τίθεται σε ισχύ από την Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019. Ενδέχεται να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου εφόσον το επιτάσσει η νομοθεσία ή / και η τεχνολογική εξέλιξη. Σε περίπτωση τροποποίησης, θα αναρτούμε εδώ την αναθεωρημένη έκδοση και θα μεταβάλλουμε την «ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης» στο τέλος της πολιτικής. Θα πρέπει να ελέγχετε την παρούσα τακτικά ώστε να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση της πολιτικής. Η χρήση των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της πολιτικής απορρήτου.

Aesthetic Dermatology | Plastic Surgery

MDClinics © 2024. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Design & Development by Pixel Design

en_GBEnglish